Sunday, February 22, 2009

Wali dan Keramat

Pengertian

Wali-wali Allah SWT adalah orang-orang saleh yang telah dekat kepada Allah SWT dan telah ‘arif billah sesuai dengan ketaatannya yang terus menerus kepada Allah dan dengan konsekuen meninggalkan segala bentuk maksiat yang bergelimang dengan hawa nafsu. Mereka adalah orang- orang yang selalu menyibukkan diri dengan zikrullah sesuai dengan sabda Rasul,Artinya : “Beruntunglah orang-orang yang sendirian”. Ditanyakan kepada beliau, “Siapakah Al Mufarridun (orang-orang yang sendirian) itu ya Rasulullah ?. Jawab Rasulullah, “Mereka adalah orang-orang yang menyendiri dan menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah SWT. Karena zikir itu akan menghapuskan dosa-dosa mereka, maka mereka akan datang pada hari kiamat nanti dengan dosa yang ringan/sedikit (H.R. Tarmizi).

Keramat adalah sesuatu yang Khariqul’adah yang dianugerahkan Allah SWT kepada wali-wali- Nya sebagai suatu tingkat keistimewaan bagi mereka. Para wali-wali Allah yang telah mujahadah, bersungguh-sungguh dan terus menerus mendekatkan diri kepada Allah guna mendapatkan ridla- Nya, melaksanakan ibadat seimbang antara syariat dan hakikat, antara syariat lahir yang disertai dengan keihklasan batin lillahi ta’ala. Prof. Dr. Hamka mengatakan, “Tetapi orang-orang yang dianugerahi keistimewaan itu bukanlah terdiri dari manusia luar biasa. Segala orang, pendeknya segala kita, sanggup mencapai derajat waliullah itu, asal dipenuhi syaratnya.Firman Allah SWT,Artinya : “Sesungguhnya orany yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa.” (Q.S. Al Hujurat 49 : 13).Kalimat akrama (paling mulia) diambil dari karama (kaf, raa dan mim), dan dari sini diambil kata keramat.
Oleh sebab itu maka orang-orang yang saleh itu tidaklah perlu mempelajari sihir atau ilmu-ilmu ganjil pemagar diri, dan tidak perlu mempercayai tukang-tukang tenung dan ramal, mengetahui nasib. Dia telah beroleh yang lebih dari itu, yaitu anugerah Tuhan, karena dia dekat dengan Tuhan. Dengan jalan mensuci-bersihkan jiwa daripada perangai-perangai yang tercela.” (Hamka ,1984 : 115).Al Kharraz berkata, “Jika Allah berkehendak mengangkat salah seorang hamba-Nya menjadi wali, maka Dia akan membuka baginya pintu gerbang zikir kepada-Nya. Jika dia telah merasakan manisnya zikir, maka Dia akan membukakan baginya pintu kedekatan.
Kemudian diangkat-Nya dia ke kelompok yang akrab dengan-Nya. Kemudian ditempatkan-Nya dia di atas tahta tauhid. Kemudian diangkat-Nya tabir yang menghalanginya dan dibimbing-Nya dia ke Rumah Kesatuan dan mengungkapkan baginya kecemerlangan dan keagungan Ilahi. Manakala matanya memandang kecemerlangan dan keagungan Ilahi, maka tak ada sesuatu pun dari dirinya yang akan tertinggal. Pada saat itulah si hamba untuk sesaat sama sekali lenyap. Setelah itu dia akan berada di dalam perlindungan Allah, bebas dari pretensi apa pun mengenai dirinya sendiri” (Al Qusyayri 1994 : 270).

Al Qusyayri dalam ‘Risalah Sufi’nya mengatakan bahwa kata “Wali“(orang suci) mempunyai dua arti. Yang pertama berasal dari pola fa’il (pelaku) dalam artian pasif. Artinya Allah SWT mengambil alih urusan Insan (yatawalla) Si Wali. SebagaimanaAllah SWT berfirman “... dan Dia mengambil alih urusan (yatawalla) orang-orang Saleh” (Q.S. Al A’raf 7 : 196). Arti yang kedua berasal dari pola fa’il dalam pengertian intensif aktif. Ini berlaku pada orang-orang yang secara aktif melaksanakan ibadat kepada Allah SWT dan mematuhi-Nya sedemikian rupa hingga amal ibadatnya terus menerus bersusulan tanpa diselingi kemaksiatan. Kedua arti ini mesti ada pada seorang wali untuk bisa dianggap sebagai wali sejati (Al Qusyayri 1994 : .265-266).

Seorang wali bukanlah seorang yang maksum sebagaimana halnya Nabi dan Rasul Allah SWT. Maksum artinya terpelihara dari berbuat dosa besar maupun kecil selama-lamanya. Seorang wali adalah seorang yang Mahfuz, artinya terpelihara dari berbuat dosa besar, tapi tidak terpelihara dari dosa kecil. Kalaupun seorang wali berbuat dosa kecil, maka segera dia akan menyesal dan taubat dengan taubat nashuha dan sadarlah dia akan kelemahan dirinya.

B. Dasar Hukum
Ketetapan adanya wali-wali Allah SWT itu berdasarkan Al Quran dan Al Hadis.

1). Wali

Firman Allah SWT,Artinya : Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (Q.S. Yunus 10 : 62).
Firman Allah SWT,Artinya : Karena sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan Al Kitab (al Quran) dan dia melindungi orang-orang yang saleh (Q.S. Al ‘Araf 7 : 196)

Sabda Rasulullah SAW :Artinya : Sesungguhnya ada beberapa hamba Allah SWT di mana para Nabi dan syuhada jatuh cinta dan iri kepada mereka (ingin seperti mereka). Para sahabat bertanya : Siapakah mereka itu wahai Rasulullah ? Sebab mudah-mudahan kami ingin pula seperti mereka. Jawab Rasul, “ Mereka itu adalah kaum yang berkasih sayang atas dasar Nur Allah SWT, bukan atas dasar harta dan keturunan. Muka mereka bercahaya dan mereka berada di mimbar-mimbar berdasarkan Nur Allah, mereka tidak takut pada waktu manusia yang lain takut dan mereka tidak bersedih hati pada waktu manusia yang lain bersedih.” (H.R. An Nasai dan Ibnu Hibban).
Hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari :Artinya : Sesungguhnya Allah SWT berfirman “Barang siapa yang memusuhi seorang penolong-Ku (wali-Ku), maka Aku mengumumkan perang kepadanya. Dan apabila hamba-hamba-Ku menghampirkan diri kepada-Ku dengan sesuatu amalan, tanda lebih kasih ia kepada-Ku, daripada hanya sekedar mengamalkan apa-apa yang telah Ku-wajibkan atasnya, kemudian ia terus menerus mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan amalan-amalan yang nawafil (yang baik) hingga Aku mencintainya, maka apabila Aku telah mencintainya, adalah Aku pendengarannya bila ia mendengar dan Akulah penglihatannya bila ia melihat dan Aku kakinya bila ia berjalan, jika ia memohon niscaya Aku perkenankan permohonannya, jika ia meminta perlindungan pastilah Aku lindungi dia.”(H.R. Al Bukhari).Itulah dasar hukum adanya wali.
2). Keramat
Adapun dasar hukum adanya kekeramatan para wali didasarkan kepada dalil naqli maupun aqli.
(1). Dalil Aqli

Kalau jaiz (boleh), apabila Allah SWT dapat memberikan mukjizat kepada para Nabi dan Rasul- Nya untuk pembuktian kebenaran mereka sebagai Nabi dan Rasul Allah, maka dapat pulalah bagi Allah memberikan keramat kepada hamba-hamba-Nya yang soleh yang berkualiti sebagai wali- wali Allah. Kekeramatan itu terlihat dan muncul pada masa hidup mereka dan berkelanjutan sampai dengan mereka telah meninggal. Begitulah pendapat para jumhur dan ahlus sunnah dan tidak ada satu mazhab pun dari mazhab yang empat yang mengatakan bahwa tidak ada lagi kekeramatan itu setelah mereka meninggal. Bahkan mereka mengatakan kekeramatan para wali setelah meninggal lebih aula (utama) dari kekeramatan pada waktu mereka masih hidup, karena mereka pada waktu itu suci dari kotoran-kotoran dunia.
Disebutkan orang, bahwa yang tidak nampak kekeramatannya setelah ia meninggal, maka kekeramatan-kekeramatan yang dinampakkan pada waktu hidup adalah kekeramatan yang tidak benar atau dusta. Sebagian ahli sufi mengatakan bahwa sesungguhnya Allah mewakilkan beberapa malaikat di makam para wali untuk memenuhi hajat orang yang memintanya dan kadang-kadang wali itu sendiri muncul memenuhi hajat orang yang berkehendak itu (Amin Al Kurdi 1994 : 367).
(2). Dalil Naqli

Sebagian dari dalil naqli dijumpai beberapa kisah-kisah dalam Al Qur’an dan Al Hadis, antara lain,- Kisah Maryam yang melahirkan Isa tanpa suami.Firman Allah SWT,Artinya : “Ia (Jibril) berkata sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Maryam berkata, “Bagaimana akan ada bagiku seorang anak- anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seoran pezina.” Jibril berkata, “Demikianlah Tuhanmu berfirman, “Hal itu adalah mudah bagi-Ku, dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan.” Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. (Q.S. Maryam 19:19-22).-
Kisah pemeliharaan Zakaria terhadap Maryam.Firman Allah SWT,Artinya : Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di Mihrab, ia dapati makanan disisinya. Zakaria berkata, “Hai Maryam, darimana kamu memperoleh (makanan) ini ?” Maryam menjawab, “Makanan itu dari sisi Allah.” Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki- Nya tanpa hisab.” (Q.S. Ali Imran 3 : 37).Maryam berada di Mihrab itu sendirian dan kunci pintunya dipegang oleh Zakaria sendiri. Anehnya lagi, buah-buahan musim kemarau didapati pada musim penghujan dan sebaliknya (Amin Al Kurdi 1994 : 366 - 367).

Kisah Ashabul Kahfi. Mereka adalah jama’ah kaum muslimin yang lari dari tentara Rumawi. untuk menyelamatkan keyakinannya dan bertapa di dalam sebuah gua dengan tidak makan dan minum selama 309 tahun.Firman Allah SWT,Artinya : Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun (lagi). (Q.S. Al Kahfi 18 : 25).

Kisah Asif Barqaya, seorang wazir atau menteri Nabi Sulaiman a.s. mengenai istana Ratu Balqis, yang diangkat dan dipindahkan oleh tenteranya orang-orang halus dari Yaman ke dalam kerajaan Nabi Sulaiman dalam waktu sekejap mata.Firman Allah SWT,Artinya : Berkatalah Sulaiman, “Hai pembesar-pembesar, siapakah diantara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang- orang yang berserah diri. Berkata ‘Ifrit (yang cerdik) dari golongan jin, “Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu; sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya (lagi) dapat dipercaya. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al Kitab, “Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip”. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, “Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya).” (Q.S. An Naml 27 : 38 - 40).Yang dimaksud dengan seseorang yang mempunyai ilmu dari Al Kitab pada ayat di atas adalah wazir Nabi Sulaiman yang bernama Asif. Dengan kekeramatannya dapat memindahkan istana Balqis dari negeri Saba’ ke Kerajaan Sulaiman dalam sekejap mata. Jarak antara istana Balqis dengan istana Sulaiman adalah dua bulan perjalanan. Pemindahan istana tersebut dalam sekejap mata dilaksanakan oleh para malaikat dengan izin Allah yang berasal dari kudrat dan iradat-Nya sendiri.
Sungguh amat banyak sekali kalau kita mau menceritakan tentang keramat-keramat para wali pada zaman dahulu yang tertera di dalam Al Quranul karim ataupun Sunnah Rasul.Adapun keramat-keramat para wali setelah itu tidak kurang banyaknya yang diceritakan pada buku-buku tasawuf, antara lain umpamanya kekeramatan :-
*Rabi’atul Adawiyah yang mendapatkan beberapa wang emas di bawah tikar solatnya, memasak nasi tanpa memakai api dan sebagainya

*Ibrahim Khurasani yang pada suatu hari sedang berwudhu mendapati dengan tiba-tiba cincinnya tiba-tiba berubah menjadi permata, siwak giginya menjadi perak dan ujungnya lembut bagaikan benang sutra

*Sufi Saramqani mendapati roti dengan ayam panggang serta manisan gula di tempat solatnya sedang langgarnya terkunci rapat*Prof. Dr. H. Kadirun Yahya MSc menggali kedahsyatan dan kehebatan Al Quranul Karim dengan metode zikrullah yang disalurkan melalui batu tawajuh dan air tawajuh untuk memadamkan letusan kawah Gunung Galunggung pada tahun 1982, menumpas komunis di perbatasan negara tetangga pada tahun 1974, memadamkan huru hara antara negara bahagian dengan ibu negara tetangga pada tahun 1977, menjinakkan badai dan ombak yang sangat dahsyat dengan seketika di Samudera Indonesia dekat pulau Nias pada tahun 1981, dapat menyelamatkan 156 orang pasukan yang dipimpin oleh Leftenan kol (marin) Bahder Djohan dalam operasi di Timor-Timur pada tahun 1982, pernah menghidupkan berpuluh-puluh orang mati dalam waktu yang relatif singkat dan masih banyak lagi yang kalau diterangkan di sini merupakan rangkaian daftar yang panjang sekali. Atas prestasi Ucapan terima kasih dan penghargaan telah banyak disampaikan kepada beliau, baik perseorangan maupun pemerintah.Selain itu beliau pun telah berhasil menyembuhkan beberapa penyakit yang sebahagiannya tidak mungkin lagi disembuhkan oleh doktor dan sebahagian lainnya belum pernah disembuhkan oleh doktor medik, dapat disembuhkan oleh beliau dengan izin Allah SWT melalui metode kedahsyatan dan kehebatan Al Quranul karim yang disalurkan melalui salurannya yang hak yang mendapatkan enerji dan power serta frekuensi tak terhingga ( ) dari Allah SWT. Demikian pula telah beribu-ribu orang yang disembuhkan melalui metode ini dan seluruhnya ada bukti-bukti tertulis berbentuk surat ucapan terima kasih, surat penghargaan dan sebagainya dari mereka-mereka yang telah mendapat pertolongan . Macam-macam penyakit itu antara lain :’liver abscess’, ‘lung abscess’, narkotika, cancer, cancer kulit, cancer payudara, hemarrhoide (wasir), jantung, tumor, batu empedu, pankreas dan lever, frostad, AIDS, menstruasi bulanan yang tidak pernah berhenti selama 8 tahun dan bahkan banyak sekali penyakit aneh dan ganjil yang tidak dapat disembuhkan secara medis. (Kadirun Yahya 1991 : 10 - 57).

C. Menzahirkan kekeramatan

Ada orang bertanya apakah keramat itu sama dengan sihir atau sama dengan mukjizat, dan apa pula perbedaan di antaranya. Perbedaan antara keramat dengan sihir adalah sihir itu terjadi di kalangan orang-orang fasik, orang-orang zindik dan orang-orang kafir yang tidak percaya kepada agama Allah SWT. Keramat terjadi pada orang-orang yang percaya pada Allah dan sungguh- sungguh mengerjakan syariat-Nya dan dengan mujahadah yang kuat sehingga sampai kepada derajat wali.Adapun perbedaan antara keramat dengan mukjizat bahwa keramat itu terjadi pada wali-wali Allah yang tidak menyatakan dirinya sebagai Nabi atau Rasul.
Mukjizat terjadi pada Nabi-Nabi atau Rasul Allah sebagai pembuktian atas kebenaran kenabian dan kerasulannya. Karena itu mukjizat wajib dinampakkan untuk keperluan dakwah dan dakwah dengan pembuktian mukjizat itu adalah akurat, sangat diperlukan.Seorang wali tidak wajib menzahirkan kekeramatannya, sebab ketentuan-ketentuan syariat agama telah tetap sesuai dengan yang disampaikan oleh para Nabi dan Rasul Allah SWT. Oleh sebab itu menzahirkan atau menyembunyikan kekeramatan dibolehkan.Di kalangan para Syeikh sufi terdapat dua pendapat dalam masalah ini.
Pendapat yang pertama mengatakan sebaiknya para wali menyembunyikan kekeramatannya, sebab tidak ada keperluan dakwah untuk menampakkannya dan boleh juga menimbulkan fitnah atau riak yang boleh merusak kesucian rohani si wali itu sendiri. Para wali yang berpendapat demikian merasa takut kalau-kalau kekeramatan yang dia peroleh merupakan istidraj atau pemanjaan, karena kebencian, yang akan menjerumuskan sang wali. Yang berpendapat dengan pendapat pertama ini antara lain imam Abu Bakar bin Abu Fura.Syeikh Abu Yazid Al Bustami mengatakan wali-wali Allah adalah pengantin-pengantin-Nya. Karena itu tak seorangpun boleh melihat para pengantin itu kecuali keluarganya. Mereka ditabiri dalam ruang khusus di hadirat-Nya oleh keakraban.Abu Bakar as Saydalani menuturkan, suatu ketika aku berulang kali memperbaiki batu nisan makam Abu Bakar at Tamastani dan mengukir namanya pada nisan itu. Setiap kali aku selesai memperbaikinya, batu nisan itu digali dan dicuri orang dan akhirnya aku bertanya kepada Abu ‘Ali ad-Daqqaq tentang hal ini. Dia menjelaskan bahwa syeikh itu lebih suka tidak dikenal orang di dunia ini. Karena itu tidak suka juga dengan batu nisan yang berarti mempromosikan kenangan kepadanya.Rabi’atul Adawiyah tidak mengizinkan orang lain masuk ke dalam kamar khalwahnya, karena beliau tidak ingin orang lain menceritakan tentang keadaannya seperti beroleh emas di bawah tikar solatnya atau menanak nasi dengan tidak memakai api. Demikian diceritakan oleh Zulfah keistimewaan Rabi’atul Adawiyah.

Pendapat yang kedua mengatakan boleh saja seorang wali itu menzahirkan kekeramatannya, apalagi kalau dirasakan hal itu perlu untuk kepentingan dakwah dan tentunya wali tersebut tidak menimbulkan takabur atau ria dengan menzahirkan kekeramatannya itu. Abu Usman mengatakan, “Seorang wali mungkin termasyur kemana-mana, namun dia tidak akan tergoda oleh kemasyurannya itu.”Prof. Dr. H. Kadirun Yahya mengatakan, pada zaman sekarang ini dirasakan perlu pada suatu saat menampakkan kekeramatan itu dalam rangka menangkis tuduhan atau pendapat bahwa agama itu adalah hayalan belaka dan tak dapat dibuktikan. Seperti menangkis pendapat Salman Rusdi dengan ‘Ayat-Ayat Syetan’ (“The Satanic Verses”)nya.

Ulama Penyuluh Ummah

Haji Darun Haji Ibrahim ( 1840 – 1949)
.
Asal Usulnya Ulama ini dikatakan berasal dari Inderagiri, Sumatera. Ketika ramai orang-orang Minangkabau berhijrah ke negeri ini dalam abad ke 19, Haji Darun bin Haji Ibrahim turut menyertainya selepas mendalami ilmu agamanya di Periaman dan Padang Panjang di Bukit Tujuh Sumatera. Beliau dilahirkan dalam tahun 1840. Bapanya juga dikatakan ulama besar waktu itu. Haji Darun dinyatakan satu zaman dengan Tok Ku Luak Rembau datang dari Minangkabau. Tok Ku ini adalah sahabat karib Haji Ibrahim iaitu bapa kepada Haji Darun ini. Menurut ceritanya, Tok Ku ini berhijrah kerana menjauhkan diri dari tekanan kuasa adat di negerinya ketika itu.
.
Berhijrah
Haji Darun sampai ke Semenanjung Tanah Melayu dalam tahun 1880 iatu ketika usianya menjangkau 40 tahun. Beliau bermukim di Semenyih, Selangor yang turut menjadi perkampungan orang-orang Minangkabau. Selepas beberapa tahun mengajar agama di Semenyih dan kawasan sekitarnya, Almarhum Tuanku Muhamad YDP Besar menjemput ulama ini ke istana sebagai guru agama dan mengajar agama. Sebagaimana yang dimaklumi kerabat diraja Seri Menanti amat berminat dengan ilmu agama ketika itu. Salah seorang kerabat raja iaitu Tunku Besar Burhanudin belajar agama dari ulama ini sehingga dikatakan alim pula.Beliau turut mengajar agama di serata Daerah Kuala Pilah. Ramai anak-anak muridnya ternama dan alim seperti Haji Zakaria @ Tok Guru Galau dan Allahyarham Kadhi Haji Sulaiman Seri Menanti. Dalam masa hayatnya, ulama berjasa ini telah empat kali menunaikan haji dan mengajar di sana selama setahun. Kali terakhir beliau menunaikan haji dalam tahun 1934. Beliau juga ada balik ke Inderagiri beberapa kali menziarahi sanak saudaranya. Haji Darun ini dikatakan mempunyai karamah tertentu dan sangat dihormati oleh kerabat diraja dan penduduk negeri ini.
.
Meninggal Dunia
Setelah berbakti dalam bidang agama dan dakwah, beliau mengakhiri hayatnya dalam usia 109 tahun dalam tahun 1949 dan disemadikan di Seri Menanti. Orang alim ini meninggalkan sebuah kitab tasawuf bertulis tangan setebal 1000 muka yang dikarang oleh bapanya Haji Ibrahim. Dikatakan kitab ini telah berusia lebih 180 tahun ( jika dikira sehingga tahun 2003). Kitab bersejarah itu ada dalam simpanan anaknya Tuan Haji Abdul Latiff ( mengikut catatan Sdr Nawawi Haji Indek dalam tahun 1971). Pada 21 Februari 2005, penyusun berjaya mengesan cucunya bernama Puan Norzie Abdul Latif di Kuala Lumpur dan sempat berbual mengenai datuk dan bapanya. Beliau sekeluarga masih mencari kitab tasawuf tersebut selepas peninggalan bapanya.Menurut Norzie, bapanya Haji Abdul Latif juga seorang guru agama yang aktif masa hidupnya dan telah mendapat asuhan secara langsung dari bapanya. Beliau juga dikatakan mempunyai kelebihan berbentuk zahiriah sebagaimana yang dilihat sendiri oleh anak-anaknya.
.
Haji Ahmad Zain Dagang ( 1866 – 1959)
.
Asal Usul
.
Ulama ini berasal dari kawasan Mandailing, Sumatera. Dilahirkan dalam anggaran tahun 1866. Beliau belayar menyemberangi laut Selat Melaka untuk mengaji agama di Pondok Langgak ( Langgar ?) Kedah. Di sana beliau mengaji dengan Tuan Guru Haji Shaari Langgak selama 7 tahun.
.
Berkampung
.
Ketika di Kedah, beliau berkawan rapat dengan Lebai Yatim bin Selat anak tempatan Johol. Lebai ini telah memperlawa Haji Ahmad supaya datang ke Johol dan akhirnya beliau bertemu jodoh. Dikhabarkan bahawa beliau tidak pernah balik ke kampung halamannya sejak datang ke Tanah Melayu. Di sinilah beliau berkampung sehingga akhir hayatnya.
.
Mengajar
.
Haji Ahmad Dagang mendapat tauliah mengajar agama bagi masjid-masjid dan surau sekitar Kuala Pilah dan Daerah Tampin dari Undang Johol Dato' Wan Omar yang menjawat jawatan itu tahun 1901 hingga 1918. Di Segamat pula beliau mendapat tauliah dari Sultan Johor.Meninggal DuniaBeliau meninggal dunia ketika berumur 93 tahun ( 1959) di Johol. Kampung tempat beliau menyemenda ( berkahwin dengan gadis tempatan) ialah Kampung Paya. Menurut riwayatnya, beliau masih bertutur loghat Mandailing walaupun telah lama tinggal di Negeri sembilan.
.Haji Abdul Majid Haji Ibrahim ( 1850 – 1909)
.
Dalam zaman Undang Luak Johol ke 7 iaitu Dato' Saeto yang memegang kuasa dalam 1840 – 1901 lahir seorang anak lelaki pada tanggal 1850an di Kampung Gubah, Masjid Tua Johol. Anak ini dinamakan Abdul Majid bin Haji Ibrahim. Mengikut kisahnya beliau telah pergi ke Kota Bahru untuk mendalami pengajian agama di sana secara memondok selama 8 tahun. Tidak diketahui pula dengan siapa dan di mana pondok beliau berguru. Kemudiannya beliau belayar pula ke Mekah dalam tahun 1888 dan meneruskan pengajiannya selama 12 tahun pula. Jika dalam tempoh ini, pastinya beliau sezaman dengan beberapa tokoh ulama terkenal negeri ini seperti Haji Mustaffa Haji Ahmad Al Linggi, Sheikh Haji Muhamad Said dan diluar pula seperti Tok kenali, Tok Senggora dan Tok Kemuning dari kelantan. Zaman akhir abad ke 19, ramai penuntut-penuntut agama dari Tanah Jawi berkampung di Mekah mengaji agama.
.
Balik Kampung
.
Apabila kembali ke tanahairnya awal tahun 1900an, Haji Abdul Majid mula mengerjakan kegiatan dakwah dan membuka pondok pengajian di Kampung Eyor, Air Mawang Johol. Seperti ulama lain zaman itu, tugas mereka begitu berat untuk mendidik dan membenteras perbuatan khurafat atau bidaah yang menyelubungi masyarakat waktu itu. Allahyarham Haji Abdul Majid juga mengajar di masjid dan surau - surau dalam mukim Johol. Kitab-kitab yang kerap diajarkannya ialah seperti Darul Samin, Darul Napis dan lain-lain lagi. Pengajarannya telah membuka minda penduduk untuk menghayati agama dan jasanya masih diingati hingga sekarang. Beliau meninggal dunia dalam tahun 1909 ketika berumur 60 tahun. Menantu beliau bernama Haji Mustaffa Haji Ahmad seorang ulama terbilang di Linggi meneruskan perjuangannya bagi penyibaran ilmu agama. ( baca riwayat hidupnya dalam segmen Ulama Luak Sungai Ujung).
.Haji Hassan Basir ( 1915 – 1978)
.
Latar Belakang
Tokoh ini berasal dari Kampung Sungai Jelutong , Mukim Ulu Jempol dalam Daerah Kuala Pilah. Dikenali sebagai Tuan Haji Hassan Basir atau nama penuhnya Hassan bin Basir bin Julat. Ibunya bernama Judah binti Deli. Haji Hassan lahir dalam tahun 1915. Beliau adalah anak tertua dari lima adik beradik. Adik-adiknya bernama Sulaiman, Sirak, Jaharah dan Haji Abdul Aziz . Bapanya bertanggung jawab secara langsung dalam mendidik anaknya ini kerana selepas memberi pendidikan asas, beliau telah menghantar Haji Hassan dalam usia belasan tahun ketika itu menuntut di Bukit Tinggi, Minangkabau Sumatera. Peliknya, beliau telah menjuruskan Haji Hassan untuk menuntut 'ilmu dunia' terlebih dahulu sebelum mengaji agama sehingga khatam.Menurut adiknya Tuan Haji Abdul Aziz Basir, abang telah menuntut '"lmu dunia" seperti ilmu perdukunan, kebatinan dan persilatan. Difahamkan beliau berupaya membuat lipan atau ular jadian dari ilmu yang dituntutnya. Selepas tamat berguru itu barulah beliau memulakan pengajian dalam bidang agama di Pasentran Bukit Tinggi. Butir-butir lanjut tempat pengajiannya sukar diperolehi kerana tiada maklumat jelas. Setelah mengaji agama ini, Allahyarham Tuan Haji Hassan mampu membezakan " ilmu hitam dan ilmu putih" dan beliau akhirnya alim dalam bidang agama.
.
Balik Kampung
Sekembalinya di kampung asalnya, beliau telah berkahwin dengan gadis sekampung bernama Somi binti Ahmad. Hasil perkahwinannya, beliau mendapat ramai anak tetapi ramai pula anak-anaknya meninggal dunia masa kecil. Anak-anak yang hidup menjadi pengubat lara mereka antaranya bernama Rosnah, Samsidar, Roslina , Norhayati , Roshidah dan Haji Nasarudin ( dikenali dengan nama 'Udo' ). Di kampung, beliau membuka kedai runcit dan sebuah surau untuk mengajar anak-anak belajar agama. Surau tersebut bersebelahan dengan rumahnya. Kanak-kanak yang datang mengaji biasanya akan tidur di surau. Sebelum waktu maghrib, mereka akan berduyun-duyun 'balik surau'. Mereka terlebih dahulu bergotong royong mengambil air perigi untuk memenuhkan tempayan dan membersihkan surau. Beliau benar-benar komited dalam mendidik kanak-kanak tersebut. Apabila mendengar kanak-kanak tersilap membaca Al Quran, Allahyarham akan menegurnya walaupun waktu itu beliau berada dalam rumahnya. Menurut Haji Abdul Aziz, beliau dan kanak-kanak lain cukup kecut perut ( takut) dengan Haji Hassan. Miskipun tidak pernah merotan budak-budak tetapi beliau semacam ada 'penggering' yang mampu menakutkan mereka. Menjelang subuh, sesiapa yang lewat atau liat bangun sholat berjemaah akan disimbah dengan air dari tempayan. Mereka kemudianya pergi pula bersekolah rendah yang terletak bersebelahan rumah Haji Hassan.
.
Membina Sekolah
Kerana prihatin dalam memberi pendidikan kepada kanak-kanak di kampungnya, Allahyarham Haji Hassan telah mewakafkan sebahagian tanahnya yang bersebelahan rumahnya untuk didirikan sebuah sekolah. Dengan bantuan penduduk kampung dan budak-budak yang mengaji dengan beliau, mereka telah membina sekolah. Haji Abdul Aziz menceritakan kisah mereka bergotong royong tidak kira siang dan malam untuk meratakan tanah tapak sekolah. Mereka menggunakan belulang kulit kerbau untuk menarik tanah waktu itu. Dianggarkan sekolah ini mula beroperasi di awal tahun 1950an. Sekolah Melayu ini kemudiannya diberi nama Sekolah Rendah Kebangsaan Sungai Jelutong. Allahyarham Haji Hassan Basir turut dilantik sebagai guru agama di sekolah ini.
.
Peringkat awalnya, sekolah baru ini beratapkan rumbia dan meja serta bangkunya diperbuat dari buluh sahaja. Bapa penyusun, Allahyarham Cikgu Baharuddin bin Muhamad ( 1927 – 1985) adalah salah seorang Guru Besar sekolah ini. Beliau mula bertukar ke sekolah ini dalam pertengahan tahun 1965. Penyusun turut bertukar ke sekolah ini dalam tahun 1966 dalam darjah dua. Ketika itu bangunan sekolah baru, sebuah rumah guru dan kantin telah dibina. Bangunan lama masih berdindingkan papan tetapi masih boleh digunakan. Penyusun masih ingat padang sekolahnya belum sempurna lagi kerana berlopak-lopak dan menjadi kubang kerbau.
Photo: Menteri Pelajaran En. Khir Johari merasmikan bangunan sekolah baru SK Sg Jelutong tahun 1967. Haji Hassan Basir di belakang menteri dalam tanda bulatan.
.
Berbagai aktiviti untuk memperindahkan sekolah dan meningkatkan tahap pendidikan murid-murid telah dilaksanakan. Sudut makmal sains dan mini zoo turut disediakan. Pernah murid-murid sekolah dikerahkan melapah seekor harimau akar kulitnya dijadikan koleksi sudut sains sekolah kami. Haji Hassan pernah bercerita kepada murid-murid sekolah kisah pengalamannya di Bukit Tinggi, Sumatera. Beliau selalu diusik hantu yang kerap menjelma ketika beliau pergi atau pulang dari pusat pengajiannya. Kerana marah dengan gangguan itu, suatu hari beliau telah membakar muka hantu itu dengan suluh daun kelapa sehingga terbakar janggut hantu. Mungkin kejadian itu ada kena mengena dengan ujian mengaji ilmu dunia yang dipelajarinya.
.
Peribadi
Pada hemat penyusun, Allahyarham Haji Hassan seorang yang mudah mesra dan peramah bila bertemu seseorang yang sealiran dengannya. Ini kerana beliau kerap berbual panjang dengan bapa penyusun dalam pejabat Guru Besar. Banyak rahsia perjuangan masa lampau dari mereka berdua, terutamanya berkisar tentang gerakan memperjuangkan martabat bangsa dan tanahair. Bapa penyusun sendiri adalah bekas pelajar sekolah Jepun di Kua Gakuin Saimon Road, Singapura dalam tahun 1945. Menurut ibu penyusun, beliau aktif dalam gerakan pro-kemerdekaan dan mungkin terlibat dalam Kesatuan Melayu Muda ( KMM) yang dipimpin oleh Ibrahim Yaacob kerana banyak gambar-gambar lamanya dengan tokoh ini. Haji Abdul Aziz Basir memberi tahu bahawa abangnya Haji Hassan pernah ditahan tiga bulan oleh Penjajah British kerana disyakki terlibat dengan peristiwa kebangkitan orang-orang Melayu selepas Perang Dunia Kedua.
.
Selepas tamat perang dalam tempoh 14 hari iaitu 15 Ogos hingga 30 Ogos 1945 sebelum Tentera Berikat kembali menguasai Tanah Melayu, kumpulan Tentera Bintang Tiga yang dianggotai ramai kaum Cina telah bermaharajalela membuat kacau bilau. Tempoh tersebut merupakan satu suasana vacuum kerana tiada mana-mana kerajaan yang memerintah kecuali Kumpulan Bintang Tiga. Golongan ini telah membalas dendam terhadap penyokong Jepun dan sesiapa yang dianggap talibarut. Peristiwa itu mencatat sejarah kerana ramai orang-orang Melayu yang dianggap pro Jepun atau mangsa balas dendam peribadi menjadi sasaran. Datuk penyusun sendiri telah hilang atau dibunuh oleh Bintang Tiga ini. Akibat tekanan yang mendesak ini, orang-orang Melayu dibanyak tempat dan tidak terkecuali Kawasan Ulu Jempol ini telah bersatu dan bangkit menentang Bintang Tiga. Peristiwa Perang Batu Kikir dianggap kemuncak 'bertemu buku dengan ruas' di mana hampir sebahagian besar penduduk menyertai gerakan sehingga terakam peristiwa berdarah ini dalam lipatan sejarah pergolakan antara kaum waktu itu.
.
Sebelum kejadian Tragedi 13 Mei pula, Allahyarham pernah meramalkan bahawa negara akan dilanda suatu bala' dan menyarankan penduduk kampung berwaspada. Peringatan itu disampaikan oleh beliau di Kilang Mesin Padi Simpang Sungai Jelutong yang menjadi tempat penduduk kampung berkumpul.
Bersara
Selepas bersara, Haji Hassan mengajar agama di beberapa buah masjid dalam Kariah Mukim Ulu Jempol. Allahyarham Haji Hassan telah beberapa kali menunaikan fardhu haji dan terakhir selepas beliau bersara wajib dari perkhidmatan. Beliau juga kerap dikunjungi orang untuk berubat dan dikatakan pandai mengubat atau mengawal orang-orang yang berpenyakit gila. Beberapa orang anak cucunya berjaya melanjutkan pendidikan hingga ke Azhar dan Madinah dalam jurusan agama. Beliau meninggal dunia dalam tahun 1978 dan dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Ghalib, Sungai Jelutong. Sekolah Rendah Kebangsaan Sungai Jelutong yang diasaskannya telah ditutup dalam tahun 1980an kerana bilangan murid-murid di sekolah ini telah berkurangan. Ramai anak-anak muda dan penduduk kampung telah berhijrah keluar terutama apabila pembukaan kawasan baru Felda.
.
Usaha membangunkan semula sekolah
Dalam tahun 1995, penyusun bersama Tuan Haji Abdul Aziz Basir iaitu adik Allahyarham Haji Hassan telah merancang untuk menjadikan bekas sekolah berkaitan Maahad Tahfiz di bawah pengurusan Madrasah Annuriah, Sungai Udang Melaka. Jawatankuasa penaja dari Kampung Sungai Jelutong telah membuat lawatan ke Annuriah bagi maksud tersebut. Lawatan balas pihak Annuriah juga berlaku di mana Tuan Guru Haji Jaliluddin Abdul Wahid, mudir Annuriah menunjukkan komitmennya untuk membantu menubuhkan maahad ini. Menariknya, perbezaan kefahaman politik antara beberapa penaja dengan Haji Jaliludin selaku Pesuruhjaya PAS Negeri Melaka tidak menjadi halangan untuk menjayakan usaha murni itu. Malangnya, permohonan menggunakan bekas sekolah tidak diluluskan oleh Pejabat Pendidikan Negeri kerana mereka ingin menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat latihan. Kini, bekas sekolah ini dikenali Kem Pusako di bawah kendalian Pejabat Pendidikan Daerah.
layari : http://afdhal2004.blogdrive.com/.
Sheikh Ahmad Mahktum ( 1400 - 1467 )
.
Batu Bersurat
Batu Bersurat ( batu nesan) yang ditemui Kota Kempas atau Pengkalan Kempas kira-kira 150 tahun lalu membuktikan Linggi telah lama dijejaki oleh ulama dalam menyibarkan Islam di nusantara ini. Pusara Sheikh Ahmad Makhtum di Sungai Udang, Pengkalan Kempas terletak kira-kira 23km dari bandar Port Dickson. Batu ini bertarikh tahun 850 Hijrah atau bersamaan tahun 1467 Masihi iaitu zaman kegemilangan Kerajaan Melayu Islam Melaka di bawah pemerintahan Kesultanan Mansor Syah.
.
Pusara Sheikh Ahmad Makhtum ini dikatakan telah dijumpai oleh mertua Tuan Guru Lebai Abbas Zakaria ( riwayat hidup Tuan Guru ini ada dipaparkan dalam koleksi ini) ketika beliau menebang hutan untuk membuat ladang bercucuk tanam di sana. Para peneroka tanah zaman itu telah mengambil inisiatif untuk membersihkan pusara ulama ini.
.
Photo: Batu Bersurat
.
Zaman Kesultanan Melayu Melaka
.
Sheikh Ahmad Mahktum mungkin dilahirkan dalam awal tahun 1400an dan belayar ke sini untuk berdakwah dan berdagang. "Batu Bersurat" mengandungi fakta sejarah dan kegigihan ulama ini dalam menyibarkan dakwah Islamiah. Catatan sejarah menyatakan dalam zaman pemerintahan Sultan Mansur Syah, baginda melaksanakan dasar pengluasan empayar Melaka dan penyibaran agama Islam. Antara kawasan taklukan Melaka waktu itu ialah Selangor, Bernam, Perak, Pahang, Kampar, Siak Singapura, kepulauan Bentan dan sekitarnya.
.
Para orientalis seperti Tom Pires menulis tentang kegemilangan dan dasar pengislaman baginda. Antara lain mengatakan :
.
"Baginda mengambil semua puteri yang cantik-cantik daripada saudagar-saudagar Parsi serta Keling dan menjadikan gundik baginda, mengislamkan mereka sebelum berkahwin dan mengahwinkan mereka dengan anak-anak menteri dan disertakan mas kahwin, dan adat perkahwinan berlainan kaum ( kahwin campur) tidak menghairankan di Melaka."
.
Dasar 'Marriage of convenience' yang juga bermaksud politik ini dikira mempercepatkan Islamisasi kawasan taklukan Melaka. Sultan Mansur turut memuliakan alim ulama dan baginda sendiri belajar ilmu agama hingga ke tahap ilmu tasawuf. Zaman baginda juga kerja menterjemahan kitab-kitab agama dari Arab dilakukan seperti kitab Ad Durrul Manzum karangan Maulana Abu Ishak dari Mekah. Penterjemah kitab inilah Makhdum Patakan di Pasai.
Sehubungan itu, nama Makhdum atau Makhtum ini mungkin serasi atau dikenali sebagai orang alim dari tanah Arab. Ini kerana dalam "Salasilah Sulu" ada juga mencatatkan pendakwah tanah Arab bernama Karim Al Makhdum ( kemudiannya dikenali Tuan Syarif Aulia) datang ke pulauan Sulu untuk memperteguhkan Islam di sana. Berdasarkan rakaman bertulis Ibnu Battuttah yang pernah singgah di nusantara dalam tahun 1300an, dilaporkan sudah ada kalangan para pendakwah dari tanah Arab yang bermukim dibeberapa penempatan di sini.
.
Terdapat dakwaan juga yang mengatakan Sheikh Makhtum ini berasal dari Benua India. Kalau berdasarkan namanya, kita mungkin cenderung untuk menganggap beliau berketurunan Arab. Bagi sumber-sumber dari Sumatera pula mendakwa Sheikh Ahmad ini berasal dari Minangkabau. Nawawi Haji Indek menyatakan bahawa beliau pernah bertemu seorang tua yang telah lanjut usia ( 91 tahun) bernama Haji Hussin bin Zainuddin atau dipanggil Haji Mat Kulum, orang tua ini mendakwa ulama tersebut dari Patani kerana tulisan di batu nesannya banyak menyamai dengan tulisan di perkuburan Patani. Berdasarkan tahun di Batu Bersurat ini maka diyakini agama Islam telah tersibar di kawasan Linggi atau negeri ini amnya ketika zaman kegemilangan kesultanan Melaka.
.
Kerancakan pengajaran agama Islam hanya dapat dikesan di awal abad ke 19 sahaja ketika zaman Dato' Kelana Bahai ( 1800- 1830an) dan Dato' Muda Linggi Jeragan Abdul Rahman. Zaman itu lahirlah tokoh – tokoh ulama terkenal seperti Haji Idris bin Haji Mokmin bin Nakhoda, bapa kepada Sheikh Haji Jamaludin Idris. Keturunan dan anak murid mereka telah banyak merakamkan sejarah tentang kegigihan ulama dalam menyampaikan ilmu Islam di negeri ini.

Thursday, February 19, 2009

Church terbesar sedang dibina

The Calvary Convention Centre (CCC)

Kepada saudara dan saudari se-Islam denganku. Tahukah anda apa yang sedang rancak dibina di Bukit Jalil?? Ketahuilah bahawa Kristian di Malaysia sedang giat membina sebuah gereja yang dinamakan..
The Calvary Convention Centre

The Calvary Convention Centre (CCC) is a unique convention centre that is dedicated to the pursuit of holistic activities. These activities include the hosting of international, regional and nationalconventions, banquets, seminars, musical and creative arts productions, as well as the provision of educational and vocational training, and spiritual development that aims to develop our nation's young, and people of all ages and from all walks of life into useful and exemplary citizens of Malaysia.The CCC, when completed, will be a 6-storey multiplex, comprising of a 5,000 seat auditorium and an educational and training annex, with a total built up area of about 600,000 sq. ft. It will have facilities that are unique and dedicated to enhancing the convention and educational requirements. The CCC is a non-profit project that is being developed by Calvary Church in line with the principles of the Rukun Negara, i.e. to inculcate spiritual values, right morals, good behaviour, social and civil responsibility.DIMANA IA DIBINA??? The Calvary Convention Centre is located on a 4.9 acre piece of land within the identified International Zone at Bukit Jalil, in the southern part of Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur It is surrounded by parks and established institutions and is accessible by an excellent network of highways.

TAK PERCAYA?? SCROLL DI BAWAH Progress of CCC Construction progress as of October 2008

Sumber: http://www.calvary.org.my/CCC/ccc_intro.html dan http://www.calvary.org.my/


Wednesday, February 18, 2009

Senarai Tuan Guru kepada Tobib Us Amran Al Nahrain

Tuan Guru Dato' Ustaz Ismail Kamus

Tuan Guru Dato' Dr.Haron Din

Tuan Guru Sheikh Nuruddin Marbu Al Banjari
Tuan Guru Dato' Seri Ustaz Hj Abdul Hadi Awang

Tuan Guru Dato' Ustaz Nik Abdul Aziz Nik Mat

Allahyarham Tuan Guru Sheikh Abdul Karim Al Mudarris(Kurdi)

Akan dikemaskini InsyaAllah


Mata Wang Dinar Iraq tahun 1995-1999
Anggaran nilai tukaran Dinar Iraq 1.500= 1 Dollar AmerikaMonday, February 16, 2009

Bukti Obama Seorang Yahudi

(Obama memakai Yarmulke, topi orang Yahudi)


1. Barrack, nama pertama Obama, adalah nama Yahudi yang berasal dari ayat "baruch". Kebanyakan ahli ibadat Yahudi menggunakan nama "baruch"sebagai nama pertama mereka. Bekas perdana menteri Israel Ehud Barak juga mengambil nama pertamanya "baruch". Nama kedua Obama juga hampir sama dengan "Ahabah". Bent Ahabah adalah nama untuk sinagog.
2. Ketika berusia 10 tahun, Obama pernah ke sekolah sosialis Yahudi atau disebut "kibbutz".

(Obama didampingi oleh seorang Master Jew)
3. Obama mendapat sejumlah 77% suara dari Yahudi ketika pemilihan umum AS kemarin . Tahun 2004, John Kerry hanya mendapat 74% suara dari pemilih Yahudi. Pada tahun 2000, Al Gore paling banyak mendapat suara Yahudi yaitu sejumlah 79%. Obama mendapat banyak suara Yahudi di Connecticut dan Massachusetts . Di Connecticut, 61% Yahudi menyokong Obama. Yahudi mulai suka pada Obama kerana banyak kenyataan Obama secara terbuka menyokong rejim Israel .
4. Ketika Obama terpilih menjadi Presiden AS, hampir semua orang di dunia bergembira karena ia diyakini akan membawa banyak perdamaian untuk dunia internasional. Tapi banyak pula yang tidak sadar jika selama ini rekor peperangan yang dibuat oleh Demokrat jauh lebih banyak dari Republikan, dan Obama adalah seorang Demokrat tulen. Banyak yang percaya Obama tidak jauh berbeda dengan Bush. Malah banyak yang menyebut Obama sebagai "Bush Kulit Hitam".
(Rangkaian terakhir Obama sedang melakukan ritual Yahudi pada dinding Monument Jew. Perbuatan ini dilakukan oleh orang Yahudi untuk menyampaikan pesan rahasia sesama orang Yahudi saja).
5. Obama mengangkat Rahm Emanuel (seorang Yahudi, anak seorang Israel ) menjadi White House Chief Of Staff. Mentor Obama sendiri yaitu Abner Mikva menyatakan "Obama will be the first Jewish President Of USA! " dalam Jerusalem Post pada 5 November 2008.
6. Obama menganggarkan $30 milyar bantuan AS kepada Israel. Jumlah yang sangat banyak dan juga banyak dikritik pengamat ekonomi negaranya.
(sa/berbagaisumber)

Friday, February 6, 2009

Berbagai Petua Berguna

khasiat bawang:
1. pening kepala:potong 2 ulas bawang putih dan telan bersama sedikit air. sapu tempat yangsakit dengan minyak bawang putih.
2. lemah otot:ambil tiga ulas bawang putih dan hancurkan. kemudian minum bersama susuunta setiap hari selama sebulan bagi menguatkan otot yang lemah.
3. demam selsema:telan seulas bawang putih setiap kali selepas makan sebanyak tiga kalisehari. dan minum air perahan bawang putih dan limau serta berkumur airwap bawang putih.
4. susah hadam:rebus bawang merah bersama kulitnya. kemudian kupas bawang itu. bawangitu haruslah dihancurkan dan dicampurkan ke dalam madu asli dan dijadikankrim sapuan roti. amalkan selalu.
5. serangan angin:campurkan air perahan bawang merah setengah cawan bersama halba rebussetengah cawan. kemudian bancuhkan sedikit madu asli ke dalam bancuhanitu.kacau dan minum campuran itu setiap hari.
6. serangan cacing:amalkan meminum air rebusan bawang merah setiap hari.
Petua
1. menghilangkan karat kepada pakaian:perahkan air limau nipis ke dalam bekas berisi satu sudu kecil garamhalus.kacau hingga sebati dan sapukan kepada pakaian yang terkena karat.biarkan beberapa minit sebelum dibubuhkan sabun dan diberus seperti biasa.`
2. hampas teh suburkan tanaman:taburkan hampas teh di sekeliling pokok hiasan di dalam pasu dansiramlah tanaman itu seperti biasa, dalam beberapa hari, tanaman anda akanmenjadi lebih subur dan hijau.
3. mengatasi sengal tulang:patahkan ranting pohon kemboja dan ambil getahnya. sapukan getah itukepada sendi-sendi tulang, di bahagian tubuh anda yang mengalami sengalterutamanya pada sebelah pagi.
4.merawat kulit berkedut:parutkan sebatang lobak merah yang telah dibersihkkan, lalu dicampurkanbersama sesudu tepung jagung dan sebiji kuning telur. sebatikanbancuhan itu lalu dioleskan kepada kulit sekali sehari. amalkan sehinggaberkesan.
5. daun puding atasi gatal:bersihkan segengggam daun puding lalu dikisar lumat. lumurkan keseluruhkulit kepala. bungkus kepala dengan tual bersih selama satu jam. akhirsekali bilas rambut dengan air bersih. lakukan dua kali seminggu.
6. legakan sakit gigi:celupkan seputik kapas ke dalam esen pisang dan tekankan atau sapukankepada gigi yang sakit.
7. segarkan mata:sapukan minyak zaitun di sekeliling mata sebelum tidur.
8. kunyit atasi hidung bayi tersumbat:Asahkan ibu kunyit kepada batu atau belakang pasu yang bersih, dan sapukanairnya secara nipis di sekeliling hidung bayi. awas! jangan biarkan airitu meleleh ke dalam hidung.
9. kulit limau hilangkan bau badan:potongkan limau kasturi dan buangkan bijinya. kemudian makanlah kulitlimau kasturi itu bersama airnya. amalkan selalu.
10. Mengurangkan dengkur:tumbuk lumat tujuh biji badam dan campurkan ke dalam segelas susupanas.minumlah beberapa minit sebelum tidur.
11. cara menghilangkan ketuat:sapukan getah dari pelepah betik yang depetik terus dari pokoknya.titiskan getah itu kepada ketuat dan biarkan ianya kering sendiri. lakukanbeberapa kali. ketuat akan mengering dan luruh sendiri.
12. menaikkan seri muka:basuhkan muka anda dengan menggunakan air basuhan beras yang ke tiga.bilas dengan air bersih setelah sepuluh minit berlalu. amalkan selalu.
13. mengelakkan nafas berbau:sangar hampas kelapa hingga kuning. amalkan mengunyah hampas kelapaitu.jika anda tidak sukakan rasanya, anda boleh saja meluahkannnya.minumlah air suam selalu.
14. limau nipis mewangikan rambut:potong dua biji limau nipis melintang. kemudian gosokkan ke kulitkepala yang telah dibasahkan. gosok rata sehingga air limau meresap ke akarrambut.biarkan beberapa minit sebelum dibilas.
15. mengelakkan cermin kenderaan kabur:basahkan sehelai tuala kecil, tuangkan beberapa titis shampoo mandian keatasnya. laplah bahagian luar dan dalam cermin kerderaan anda denganmenggunakan tuala tadi.
16. mengelak keguguran rambut:ambil lemak ayam dan masak sehingga menjadi minyak. sapukan ke kuit kepalase-eloknya pada waktu malam. amalan ini juga dapat mencegah kelemomor.
17. ubati bibir yang pecah:bancuhkan air suam bersama gula merah dan sedikit asam jawa kemudian diminum beberapa kali.
18. menghilangkan kembong perut.ambil tiga helai daun mengkudu muda dan sapukan minyak kelapa. kemudianlayurkan ke atas api selama dua minit. setelah itu, daun yang masih panasditekapkan kepada perut.
19. atasi tumit pecah:gosokkan tumit kaki dengan menggunakan belimbing buluh. kemudian berustumitkaki dengan berus lembut. amalkan sebelum mandi.
20. ubat sakit angin:kupas seulas bawang putih yang sederhana besarnya. dan makan mentah-mentah.badan akan menjadi hangat dan angin akan keluar. rasa mual dan peningakan berakhir.
21. menghaluskan kulit muka:didihkan susu segar atau pun susu tepong bercampur air. biarkan ia sejuklalu disapukan kepada muka. biarkan kering lalu dibasuh dengan air bersih.
22. melembutkan tapak kaki:ambil sedikit hampas kelapa dan campurkan dengan air perahan limau nipis.gosokkan tapak kaki dengan bancuhan itu berulangkali. amalkansekurang-kurangnya seminggu untuk mendapat hasilnya.
23. mengatasi mabuk perjalanan jauh:bancuh air didihan nasi bersama sedikit gula. minum ketika suam.amalkan selalu.
24. menghapuskan urat timbul di kaki sewaktu mengandung:belah beberapa ulas bawang putih lalu ditenyeh kepada urat yang mulatimbul.amalkan selalu.
25. mencantikan telur rebus:rebuskan telur sehingga tiga suku masak. masukkan kulit bawang merah kedalam air rebusan dan biarkan sehingga warnanya luntur. kemudianrebuskan kembali telur itu.
26. menghalau semut:masukkan beberapa batang kulit kayu manis dan bunga cengkih ke dalambekas berisi gula.
27. mengelakkan lipas:ambil beberapa helai daun pandan dan letakkan di tempat kegemaran lipasseperti almari pakaian dan ceruk-ceruk dapur. apabila daun pandan itusudah layu, gantikannya dengan daun-daun baru.
28. mengelakkan sawang atau sarang laba-laba:bersihkan tempat yang sering kedapatan sarang laba-laba. kemudian celupkanpenyapu sawang ke dalam minyak tanah lalu lapkan tempat itu.
29. hilangkan lebam di bawah mata:sapukan bahagian lebam itu dengan air perahan limau nipis. lakukan beberapakali.
30. menghilangkan bau mulut:tumbuk lumat sepuluh kuntum bunga cengkeh dan tiga ulas bawang putih.kemudian gosokkan kepada gigi dan berkumur hingga bersih. lakukannya tigahari sekali.
31. merawat sakit lecur:titiskan cecair spirit ke atas gelembung lecur.
32. meredakan batuk:rendamkan gula batu, getah anggur dan kembang semangkuk selama semalaman didalam jag berisi air masak. berikan minuman ini kepada orang yang batuksekerap mungkin.
33. mengembalikan seri muka selepas bersalin:rebus beberapa tangkai daun inai dan minum airnya tiga kali seminggu.se-eloknya pada waktu pagi dan malam.
34. mencantikan kulit janin:amalkan meminum air kelapa sewaktu mengandung agar anak yang bakal lahirnanti terhindar dari mendapat ruam lampin.
35. mengembalikan kesegaran kepala:ramas tujuh biji limau nipis yang telah diputong melintang ke dalam bekasair suam. tapis air limau itu dan lumurkan kepada kepala selama sepuluhminit. kemudian barulah dibilas. lakukan diwaktu petang.
36. menghaluskan kulit muka:bancuh sedikit asam jawa bersama air dan sesudu tepong ubi. kacau sehinggaia menjadi larutan pekat. pupurkan kepada muka yang telah dibersihkan.biarkan ia mengering lebih kurang limabelas minit. selepas itu barulahdibilas.
37. mencabut kutu babi:petik daun sirih bersama tangkainya. dan titiskan getah sirih ke atas kutubabi. selepas itu ianya akan menjadi senang untuk dicabut.

Tangani Penyakit Cara RasulAlllah

BERIKUT adalah beberapa lagi panduan Nabi saw mengenai menangani penyakit seperti yang terdapat dalam buku Healing with the Medicine of the Prophet.
Cara makan
Usah menyengetkan badan di satu arah ketika makan kerana ia menghalang makanan daripada memasuki saluran yang betul dan cepat sampai ke perut.
Cara minum
Usah minum air sekali teguk, sebaliknya berhenti sekejap, tarik nafas dan minum lagi. Nabi sendiri minum dengan tiga kali hirupan. Ia bukan saja dapat menghilangkan haus dengan lebih baik, malah air dirasa lebih enak dan menyihatkan organ hati dan perut.
Cara tidur
Cara terbaik tidur ialah memusingkan badan ke kanan agar makanan berada dalam keadaan selesa di dalam perut oleh kerana perut condong ke arah kiri di dalam badan.
Cara melakukan seks
Orang Islam dilarang melakukan seks melalui dubur kerana membahayakan kesihatan lelaki dan wanita. Dubur juga ialah tempat yang kotor dan ia juga perbuatan hina dan merangsang kejahatan.
Kebaikan wangi-wangian
Wangi-wangian ialah santapan untuk jiwa. Ia membantu menenangkan hati. Malaikat menyukainya manakala syaitan membencinya kerana syaitan menggemari bau busuk.
Air
Air hangat mengembangkan perut dan air hangat yang telah menjadi air jarang lebih baik daripada air hangat baru. Air sejuk lebih baik daripada air hangat di dalam tubuh kerana ia membersihkan darah dan membuat kepala rasa ringan. Namun, air terlalu panas dan terlalu sejuk membahayakan saraf dan kebanyakan organ.
Mandi air laut
Ia membantu melegakan banyak penyakit dan penyakit kulit. Minum air laut membahayakan kerana boleh menyebabkan cirit-birit, melemahkan badan, menyebabkan gatal dan haus.
Selain itu, buku ini juga memberi panduan berikut:
Empat perkara yang menguatkan tubuh - memakai pakaian lembut, mandi sederhana, makan makanan manis (tetapi usah berlebihan) dan mencium haruman.
Empat perkara yang melemahkan tubuh - berlebihan bersetubuh, murung, asyik minum air sedang perut kosong, dan makan terlalu banyak makanan masam.
Empat perkara yang memberi kesenangan - melihat kehijauan, air yang mengalir, orang-orang tercinta dan buah-buahan.
Empat perkara yang merosakkan muka - berbohong, biadap, terlalu banyak bertanyakan soalan tidak berguna dan bermaksiat.
Empat perkara membawa marah dan kebencian - sombong, dengki, berbohong dan menyebarkan fitnah.

Tuesday, February 3, 2009

Khasiat Madu LebahA) MENGEMBALIKAN KEKUATAN TUBUH
1. Memulih. menyegar dan menambah tenaga tubuh badan.
2. Memulihkan sel-sel urat besar.
3. Menjaga dan mengimbangi kekuatan badan.
4. Merangsang tenaga batin.

B) MEMBERSIH DAN MENAMBAH DARAH.
1. Memulihkan kembali bekuan darah dan membetulkan pengaliran darah.
2. Membersihkan lapisan darah dan darah menjadi bersih.
3. Mengimbangi kandungan lemak dan membuat janlung aktif.
4. Menghilangkan rasa kebas-kebas dan mengurangkan tekanan darah tinggi.

1. BAYI/KANAK-KANAK:
a) Membantu pertumbuhan janin dan bayi dari segi fizikal dan mental.
b) Menyembuh dengan segera cirit-birit.
c) Mengelak daripada cacing perosak dalam perut.
d) Mengeluarkan lendir dalam badan bayi dan menguatkan minda kanak-kanak.

2. REMAJA:
Membantu menyempurnakan kesihatan berkekalan.

3. WANITA:
a) Menambah kejelitaan rupa paras yang asli dan tubuh badan yang menarik.
b) Mempunyai kulit yang halus, bersih dan berseri-seri.

4. LELAKI:
a) Tampan dengan kekuatan asli dan kelihatan lebih muda.
b) Menguatkan tenaga batin.

5. PENGIDAP KENCING MANIS (DIABETIS):
Menstabilkan kandungan gula dala darah. (Gantikan gula kepada madu lebah)

6. UNTUK SEMUA:
a) Mengelak dari kegemukan yang tidak terkawal.
b) Memudahkan proses penghadapan dan lawas buang air.
c) Memulihkan penyakit berpanjangan.
d) Menguatkan jantung, buah pinggang dan badan.
e) Menyembuhkan penyakit dalam perut.
f) Mempercepatkan luka atau kesan pembedahan sembuh.
g) Memulihkan batuk dan lelah.
h) Menghindarkan badan letih dan lesu.
i) Kurangkan kesakitan bila datang haid.
j) Baik untuk perempuan bersalin.
k) Membantu/menerangkan pemandangan.

7. IBU MENGANDUNG
1. Menambahkan tenaga untuk ketahanan diri semasa mengandung
dan semasa menghadapi saat kelahiran cahaya mata.
2. Mencegah dari berbagai penyakit seperti kencing manis, darah tinggi,
kencing kotor, batuk selsema, lelah dan lain-lain.

8. ANAK DALAM KANDUNGAN
1. Mencegah dari pelbagai penyakit kerana kandungan antibiotik dalam
madu dapat membunuh kuman-kuman.
2. Kandungan zat galian dalam madu boleh membantu membina dan
menguatkan janin.
3. Kulit yang bersih dan sihat dengan terdapatnya vitamin C yang penuh
kuasa dalam madu asli.
4. Membantu secara khusus pertumbuhan fizikal dan mental janin.
5. Penyakit Hepatitis B yang biasa menyerang bayi dapat dihindar dengan amalan madu oleh para ibu yang mengandung.

9. BAGI BAYI YANG BARU LAHIR
1. Meneruskan pemberian madu asli pada bayi yang baru lahir dapat
mengeluarkan secara positif lendir yang mungkin terminum semasa
bayi itu dilahirkan yang merupakan punca lelah jika tidak habis dikeluarkan.
2. Membersihkan perut bayi dari najis gagak yang menyelaputi dinding
perut. Proses penghadaman dapat berjalan dengan sempurna menghindar dari sakit perut.
3. Bayi membesar dengan sempurna dan sihat.
4. Mengelak dari kembung perut bayi.

10. BAGI IBU SELEPAS MELAHIRKAN ANAK
1. Amalkan madu bersama jamu dan telur untuk membina darah serta
mempercepatkan proses penyembuhan luka dalam perul atau rahim.
2. Membantu proses penghadaman dan lawas buang air.

CARA MENGGUNAKANNYA

1. Tukar atau kurangkan penggunaan gula kepada madu dalam penyediaan minuman harian.
2. Campurkan sedikit madu ke dalam air suam sebagai minuman.
3. Campurkan madu di dalam segala persediaan membuat kuih/masakan. Keharuman madu akan menawan selera anda.
4. Jika batuk atau lelah, minum satu atau dua sudu madu. Jangan dicampur dengan ais. (Berhati-hati jangan tersedak)
5. Untuk memulihkan tenaga, campurkan telur ayam kampung dengan sedikit madu. Dikacau kemudian diminum.
6. Campurkan sedikit madu ke dalam minuman kanak-kanak, kanak-kanak akan lena dengan nyenyak.
7. Minumlah sesudu besar madu bersama segelas air suam setiap pagi untuk kesegaran sepanjang hari.
8. Penyakit mata, Titiskan sedikit madu pada mata.
9. Sapu pada kesan gigitan atau sengatan serangga berbisa.

“MIRACLE ANTIBI0TIK”

SAPULAH MADU HUTAN ASLI JIKA ANDA
a) Kemalangan ke atas luka; memberhentikan darah dengan segera
dan luka terlindung dari kuman.
b) Kelecuran akibat api, air panas, ekzos motor, minyak panas dan
lain-lain.
c) Kudis, kurap dan lain-lain penyakit KULIT.
d) Sakit mata - Titiskan madu lebah dalam mata.

MENAMBAHKAN KELAZATAN MAKANAN
a) Makan bersama roti / biskut.
b) Bahan membuat kuih / kek.
c) Goreng atau panggang ayam.

Perhatian:
Jangan disimpan dalam peti sejuk.
elakkan dari memakan madu bersama tembikai.
elakkan dari terkena pancaran cahaya matahari.
jauhkan dari litar elektrik.
kurangkan pendedahan kepada unsur logam dan haba.
jangan gunakan madu untuk rawatan penyakit kronik tanpa nasihat pakar.

Bayt RasuliLlah SAW

BaytY Jannaty. “Rumahku adalah surgaku”
Bayt RasuliLlah SAW

Monday, February 2, 2009

Mengapa HAMAS tolak genjatan senjata?


Ada satu isu yang harus (wajib) dijelaskan tentang pendirian Hamas terhadap gesaan gencatan senjata oleh PBB. Majlis Keselamatan yang bersidang telah meluluskan resolusi 1860 dengan sokongan 14-0 (Amerika abstain - tidak mengundi) iaitu kedua-dua pihak Isreal dan Hamas menghentikan serangan.

Khaled Meshal dengan tegas menyatakan pendirian Hamas untuk menolak syarat-syarat gencatan senjata.

[1] Hamas tidak menolak gencatan senjata tetapi syarat-syarat gencatan senjata. Ini untuk menolak dakwaan Hamas tidak berminat untuk mewujudkan keamanan dan menjamin keselamatan orang awam.

[2] Hamas bersedia untuk menghentikan serangan roket seperti yang dikehendaki oleh Resolusi 1860 apabila Israel mengundurkan tenteranya dari Gaza dan membuka semua sempadan dan pintu masuk ke Gaza (termasuk sempadan Rafah di Mesir). Inilah punca kepada penentangan Hamas dan rakyat Palestin. Jangan lupa Gaza terkepung sejak 18 bulan lalu sehingga mencetuskan tragedi kemanusiaan yang dahsyat.

[3] Menerima syarat gencatan senjata yang diluluskan oleh PBB bererti balik kepada status qou iaitu kembali kepada kepungan. Gaza akan terus dicengkam oleh krisis kemanusiaan yang parah. Ini yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qardhawi: "Rakyat Gaza ada 2 pilihan; Sama ada mati perlahan-lahan akibat kebuluran atau mati dengan segera akibat pengeboman." Jangan kita biarkan saudara kita tersepit di antara dua pilihan tidak munasabah ini.

[4] Israel sendiri menolak gesaan gencatan senjata ini. Jadi, jangan fokus kepada Hamas tetapi fokus kepada Israel yang merupakan pihak penyerang.

[5] Israel selamanya tidak akan tunduk kepada tekanan antarabangsa termasuk resolusi PBB. Setelah mereka tidak mengendahkan lebih dari 80 resolusi Majlis Keselamatan sejak 1948, apakah mereka akan menerima dan menghormati resolusi terbaru dari PBB?

[6] Syarat gencatan senjata juga yang menghendaki kehadiran tentera asing ditolak oleh Hamas. Ingat, jika OIC berjaya mendapat kelulusan untuk hantar tentera pengaman ianya akan ditolak oleh Israel. Israel yang akan memutuskan tentera negara mana yang dibenarkan untuk menjadi pasukan pengaman di Gaza. Apa yang akan berlaku pasukan pengaman ini hanya akan memastikan keselamatan dan sekuriti Israel untuk terus mengepung dan menduduki Gaza. Sedang pejuang Palestin akan dilumpuhkan, dilucutkan senjata, dihalang dari membentuk pertahanan. Akhirnya Isreal bebas untuk melakukan apa sahaja ke atas wilayah Gaza tanpa sebarang penentangan dari pejuang Palestin.

Moga penerangan di atas dapat mencerahkan kefahaman kita.

Wahai rakyat Malaysia, wahai rakyat Palestin! Jiwa kita bersatu, sehinggalah bumi Al-Quds dibebaskan dari cengkaman Zionis yang zalim berserta sekutunya.


Dr. Hafidzi Mohd Noor
Pengarah
Palestine Center of Excellence (PACE)
assalamualaikum Pictures, Images and Photos


Heart Attack

Melegakan derita sakit urat

Resdung